KOISHI : Dainichi Koi Farm
รายละเอียด : OWNER: Mr.Futoshi Mano Mr.Hiroshi Mano Mr.Shigeru Mano
ที่อยู่ : Main branch--Niigata Japan Toyota branch--909-1, Yanagisawa, kitaishikicho, Toyota-shi, Aichi 470-0453 Japan
สายพันธุ์ที่ผลิต : Showa Sanshoku, Kohaku, Taisho Sanshoku