Back to koi list : DAILY ADDICT

SANKE
NISAI
41 CM.
BORN 2015
Male

CODE : DA306-06192

+ CERTIFICATE

BREEDER SAKAI FISH FARM

OYAGOI MISS JAPAN III

เริ่มประมูลในอีก --:--:-- 19/Jun/2017 06:00:00 AM [GMT+7]

คำแนะนำ

1 ) ราคาที่ท่านใส่ในช่องราคา เป็นเพียงการตั้งงบประมาณสูงสุดที่ท่านจะสู้เท่านั้น โดยราคาปัจจุบันของปลาจะขึ้นเท่าที่จำเป็นแก่การที่จะทำให้ท่านเป็นผู้นำได้ โดยจะบวกเพียง 1 ช่องราคาจากผู้ให้ราคาสูงสุดรองจากท่านเท่านั้น ระบบนี้ช่วยให้ท่านไม่ต้องเฝ้าหน้าจอประมูล แต่สามารถชนะการประมูลได้ในราคาต่ำที่สุด
2 ) เมื่อถึงช่วง 5 นาทีสุดท้ายของการประมูล ถ้ามีท่านอื่นกดประมูลสู้ 1 ครั้ง เวลาจะปรับกลับไปเป็น 5 นาทีใหม่โดยอัตโนมัติ ท่านจะชนะการประมูลได้จนกว่าในช่วง 5 นาทีสุดท้ายนั้น ไม่มีท่านอื่นกดสู้การประมูลอีกเลย

ประวัติการประมูล

เจี่ย

4,000 THB

19/Jun/2017 21:58:44 PM

The play

4,000 THB

19/Jun/2017 21:58:44 PM

เจี่ย

3,900 THB

19/Jun/2017 21:57:26 PM

The play

3,800 THB

19/Jun/2017 21:57:26 PM

เจี่ย

3,700 THB

19/Jun/2017 19:47:07 PM

@Egg

3,600 THB

19/Jun/2017 19:46:46 PM

เจี่ย

3,600 THB

19/Jun/2017 19:46:46 PM

@Egg

3,200 THB

19/Jun/2017 19:46:32 PM

เจี่ย

3,100 THB

19/Jun/2017 19:46:32 PM

@Egg

3,000 THB

19/Jun/2017 19:45:59 PM

เจี่ย

2,900 THB

19/Jun/2017 19:45:59 PM

@Egg

2,800 THB

19/Jun/2017 09:40:46 AM

sb

1,600 THB

19/Jun/2017 07:39:57 AM

Ninu

1,000 THB

19/Jun/2017 06:55:13 AM

MORE